Obchodní podmínky

WESCO – školní rok 2019/2020

Obchodní podmínky platné od 1.9.2019

Distributor zboží od WESCO pro Českou republiku

WESKO spol. s r.o., Mistřínská 393, 155 21 PRAHA 5

IČ 25057146, DIČ CZ25057146

tel./fax: 235 318 321, zelená linka: 800 080 080

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

• Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím a jsou v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

• Prodávající: prodávajícím se rozumí společnost Wesko, spol. s r.o., IČ 25057146, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, vložka C45921. Společnost je registrovaná jako plátce DPH u Finančního úřadu pro Prahu 5, DIČ:  CZ25057146. Firma se zabývá prodejem hraček a veškerým vybavením pro dětská zařízení jako autorizovaný distributor společnosti WESCO S.A. pro území České republiky.

• Kupující: kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo jím zastupovaného výrobce a dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

• V případě, že si spotřebitel přeje odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že

odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu pro bezhotovostní vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu zákaznického oddělení prodávajícího (WESKO spol. s r.o., Mistřínská 393, 155 21 PRAHA 5) či na adresu elektronické pošty : prodej@wesco.cz

• V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel veškeré náklady spojené s navrácením nepoužitého zboží v neporušeném původním obalu na adresu prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že zásilky zaslané prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.

 

PLATBA

• Prodávající si vyhrazuje právo dodávat zboží neregistrovaným kupujícím pouze po zaplacení proforma faktury na základě přijaté objednávky.

• Není-li dohodnuto jinak, faktura má 14-denní splatnost. Jako variabilní symbol kupující uvádí číslo faktury. V případě opožděné platby si prodávající vyhrazuje právo účtovat penále dle obvyklých úrokových sazeb.

 

OBJEDNÁVKY

• Zboží je možné objednat na webových stránkách www.wesco.cz, e-mailem na prodej@wesco.cz, telefonicky nebo poštou. Odeslání objednávky jakýmkoliv způsobem je závazné a kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami.

• Objednávky jsou uspokojovány v rámci dostupných zásob a pro výrobky, které nejsou skladem, závisí na dostupnosti u dodavatelů. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit objednávku, pokud je zobrazená cena zboží chybná nebo pokud existují vážné důvody k podezření z podvodného záměru objednávky.

• Probíhá-li spor s kupujícím ohledně platby za předchozí objednávky, prodávající si vyhrazuje právo zablokovat odeslání zboží z nové objednávky či objednávku stornovat.

 

CENY

• Naše prodejní ceny jsou garantovány po dobu platnosti katalogů a prodejních materiálů, nebo během období uvedeného na propagační nabídce. Prodejní ceny produktů na našich webových stránkách, jsou ty, které se zobrazí, když je objednávka přijata. Pokud se z ekonomických důvodů, zejména v případě náhlého zvýšení cen dodavatele či změně kurzového rozdílu, některé ceny změní v době platnosti katalogu, bude o změně zákazník informován v době objednání.

• Prodejní ceny jsou zobrazeny jak bez daně tak včetně 21 % DPH. Ceny a daně jsou platné pouze pro Českou republiku.

• Pokud dojde ke změně daňových sazeb, budou zákazníci informováni na našich webových stránkách a zároveň bude zákazník informován před přijetím objednávky.

• Slevy sjednané s prodávajícím v souvislosti s výběrovým řízením nebo obchodní dohodou se nevztahují na produkty již zlevněné. U zboží se zobrazenou cenou, která je již snížená, se sleva uplatňuje na původní cenu (přeškrtnuté ceny).

 PŘEVOD VLASTNICTVÍ

• Výrobky či zařízení a jejich příslušenství jsou vlastnictvím prodávajícího až do úplného uhrazení platby a splnění všech závazků kupujícího vůči prodávajícímu. Do té doby nese kupující plnou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty na doručených výrobcích či zařízení z jakéhokoliv důvodu. Není-li platba úplně nebo částečně uhrazena, prodávající může požádat o okamžité vrácení zboží na náklady kupujícího.

VÝROBKY A JEJICH DOSTUPNOST

• Výrobky prezentované v katalogu a na webových stránkách jsou detailně popsány. Nicméně fotografie jsou pouze informativního charakteru a nejsou smluvní. Proto prodávající neručí za případné chyby. Prodávající si vyhrazuje právo v ojedinělých případech dočasně omezit či zcela ukončit dostupnost výrobků.

DOPRAVA A SOUVISEJÍCÍ POPLATKY

• U všech objednávek dodávaných do ČR, bude k celkové ceně připočítán poplatek ve výši 200 Kč včetně DPH za manipulaci, balné a dopravu zboží na adresu kupujícího.  (Pro zákazníky SR, bude poplatek za dopravu dle kalkulace našich smluvních přepravců). Prodávající si vyhrazuje právo zvolit způsob doručení (pošta, doručovací služba PPL, kurýr).

• Nábytek je dodáván nesmontovaný. Ceny nezahrnují žádné montážní služby.

 DODÁNÍ ZBOŽÍ

• Zboží je dodáváno dopravcem na adresu zadanou v objednávce obvykle do 30-60 pracovních dnů. Tento časový rámec je uveden pouze pro informační účely. Pokud výjimečně nelze splnit dodací lhůtu, bude kupující informován a bude mít možnost objednávku zachovat nebo zrušit. Tento časový rámec není zaručen pro objednávky velkého počtu předmětů nebo výrobků upravených na míru.

• Pro dodávky během prázdnin, svátků nebo pro dodávky k určitému datu, doporučuje se odeslat objednávky co nejdříve.

 

PŘIJETÍ DODÁVKY ZBOŽÍ

• Kupující se zavazuje dodávku za přítomnosti dopravce zkontrolovat (počet a stav balíků) a podpisem (razítkem) dopravci potvrdit na dodací list, popř. zaznamenat jakékoliv poškození obalů. Kvůli nároku na reklamaci musí být jakékoliv nesrovnalosti oznámeny prodávajícímu nejpozději do 3 dnů od přijetí zboží. nevyhazovat původní obal, pokud nebude zboží zkontrolováno. 

• Žádné reklamace (chybějící nebo poškozené balíky) nebudou akceptovány při nedodržení tohoto postupu.

 

 ZÁRUKA A REKLAMACE

• Zákonné plnění se na právnické osoby nevztahuje, ale mohou využít smluvní záruky popsané v této části a samozřejmě záruky na skryté vady.

• Produkty, které prodáváme, jsou kryty 1 roční minimální smluvní zárukou umožňující kupujícím vrátit vadné produkty nebo produkty, které nejsou vhodné pro jejich zamýšlené použití. Mnoho z našich výrobků má tuto záruční dobu prodlouženou. Záruční doba a možnosti rozšíření jsou uvedeny v každém popisu výrobku v našich katalozích a na webových stránkách.

• Smluvní záruky se nevztahují: na extrémní nebo nevyhovující použití výrobku s ohledem na jeho specifikace, na normální opotřebení a poškození vnějšího materiálu. Zde jsou některé příklady: normální opotřebení na části výrobku (kol bicyklů, atd.) nebo textilií vystavených častému praní (bryndáčky, utěrky, atd.), spotřební materiál (baterie, psací potřeby, atd.), nesprávné použití nebo údržbu (jako například nedodržení návodu k použití), vnější příčiny (poškození vodou, vandalismus, atd.), poškození v důsledku nesprávné opravy ze strany kupujícího a speciální položky s prošlou záruční lhůtou v okamžiku objednání.

• Po celou dobu trvání smluvní záruky bude produkt, který nefunguje správně díky vadě materiálu nebo výrobní vadě, opraven nebo vyměněn, za výrobek s podobnými vlastnostmi závisle na hodnotě výrobku a velikosti defektu (výběr náhradního produktu nebo opravy je v kompetenci prodávajícího).

• Pokud nejsme schopni poslat nový nebo opravený výrobek ve lhůtě 30 dnů po obdržení reklamace, bude doba prodlení přidána k záruční lhůtě výrobku s výjimkou případů, kdy vrácený výrobek již není v záruce.

• Prodávající odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody nebo nehody vyplývající z nesprávného použití výrobku.

• Prodávající má povinnost plnit přijaté objednávky a závazky vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Nicméně, odpovědnost nevzniká, jestliže nesplnění povinností prodávajícího je způsobeno nepředvídatelným nebo nepřekonatelným zaviněním třetí strany nebo zásahu vyšší moci.

• Události vyšší moci, kromě těch, které se obvykle uvádí v judikatuře, zahrnují úplné nebo částečné stávky interní nebo externí vztahující se k dodavatelům prodávajícího, blokády v dopravě nebo dodávkách z jakéhokoli důvodu, vládní nebo právní omezení, zhroucení výpočetní techniky, telekomunikační blokády včetně sítí a internetu zvláště. Při zásahu vyšší moci se automaticky pozastaví plnění objednávek.

• Pokud po uplynutí 3 měsíců, strany zjistí, že působení vyšší moci přetrvává, objednávka bude automaticky zrušena, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

• Pokud je kupující právnickou osobou, lhůta stanovená podle občanského zákoníku na ochranu spotřebitele se na něj nevztahuje. Nicméně WESCO garantuje na dobu 10-ti po sobě jdoucích dnů po obdržení zboží právo zrušit objednávku bez uplatnění sankcí, pokud kupující není se zbožím z jakéhokoliv důvodu spokojen. Kupující pouze zajistí na vlastní náklady zpětné doručení nepoužitého zboží v původním neporušeném obalu spolu s písemným oznámením o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu pro bezhotovostní vrácení peněz. Oznámení a zboží je třeba zaslat na adresu sídla prodávajícího: WESKO spol. s r.o., Mistřínská 393, 155 21 Praha 5, oznámení lze zaslat i elektronickou poštou na adresu prodej@wesco.cz

• Produkt bude vyměněn na požádání (v závislosti na dostupnosti) či bude vrácena finanční částka za vrácené zboží do 30 dnů po obdržení nepoužitého výrobku v původním obalu.

• Tyto podmínky se nevztahují na prodej v rámci výběrového řízení.


WESKO spol. s r.o. se vůči svým klientům zavazuje a zaručuje

WESKO spol. s r.o.  jako autorizovaný distributor společnosti WESCO S.A. pro území České republiky nabízí svým profesionálním klientům (pedagogům, zařzením pro péči o děti a pod.) výrobky a služby adaptované na jejich potřeby. Zaručujeme kvalitu našich výrobků. Nabízíme širokou škálu výrobků vytvořených a vybíraných pro jejich funkční a pedagogické kvality, určené pro intenzivní používání v kolektivu.

Kvůli maximální bezpečnosti podstupují všechny  výrobky WESCO přísné testy ve specializovaných laboratořích a odpovídají francouzským a evropským normám.

 

Kontakty na provozovatele:

Pokud požadujete informace o stavu své objednávky, zašlete dotaz na : prodej@wesco.cz, potom prosíme uveďte své číslo objednávky, které se tento dotaz týká. Odpovíme vám ihned jak to bude  možné. Dbáme na to, abychom vám dodali velmi kvalitní zboží v přijatelných termínech. Děkujeme.

  

 Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů

Firma Wesko spol. s. r.o., jako provozovatel serverů wesco.cz se zavazuje k níže uvedenému:

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Dodržujeme všechna pravidla a zákony. Jedním z nich je i zákon číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Údaje, které zadáváte při registraci  Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést  jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:

·         Jméno a příjmení

·         Úplnou poštovní adresu a e-mailovou adresu

·         Telefonické spojení

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání.

Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

·         Jméno firmy

·         Úplnou fakturační adresu

·         Úplnou poštovní adresu a e-mailovou adresu

·         Telefonické, případně faxové spojení

·         IČ

·         DIČ

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad  vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

Údaje o vaší činnosti Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Výmaz Vašeho emailu z databáze pro zasílání novinek. Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci v databázi pro zasílání novinek, stačí když nám napíšete na email: prodej@wesco.cz  a budete vyřazeni z naší databáze . O vymazání emailu budete informováni.

Server wesco.cz si váží Vaší důvěry a chrání Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme výhradně pro vnitřní potřebu dodavatele, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Používáním internetového obchodu wesco.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

KontaktFirma WescoPartneři

Wesko spol. s r.o.
Mistřínská 393, 15521 - Praha 5
e-mail: prodej@wesco.cz
Bezplatná linka (ČR): 800 080 080

Copyright © 2024 Wesco ČR, Všechna práva vyhrazena, Created by UpFront
WESCO